Hàm xử lý mảng trong PHP - Stolennguyen Website

Các hàm xử lý mảng trong PHP thường dùng

các hàm xử lý mảng trong php

hàm xử lý mảng trong php

Bài viết này, mình sẽ liệt kê cho các bạn thấy một số hàm xử lý mảng trong PHP mà các bạn sẽ thường sử dụng trong lập trình PHP nha

1. Hàm tạo mảng trong PHP

array();

2. Hàm tính chiều dài của mảng php: trả về độ dài của mảng

count();
count()

3. Hàm thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng

array_push ( array &$array [, mixed $... ] )

Ví dụ:

Ví dụ về array_push

Kết quả:

Kết quả array_push

4. Hàm lấy phần tử cuối cùng ra khỏi mảng

array_pop ( array &$array )

Ví dụ:

Ví dụ về array_pop

Kết quả:

kết quả array_pop

5. Hàm loại bỏ giá trị trùng trong mảng:

array_unique ( array $array [, int $sort_flags = SORT_STRING ] )

Ví dụ 1:

Ví dụ về array_unique

Kết quả:

Kết quả ví dụ về array_unique

6. Hàm kiểm tra giá trị có tồn tại trong mảng: trả về true or false

in_array ( mixed $needle , array $haystack [, bool $strict = FALSE ] ) : bool

Ví dụ:

in_array

Kết quả:

in_array

7. Kiểm tra biến có phải kiểu mảng hay không: trả về true nếu phải và false nếu không phải.

is_array($array);

Ví dụ:

is_array

Kết quả:

is_array

8. Kiểm tra khóa hoặc chỉ mục đã cho có tồn tại trong mảng không: Trả về True/ False

array_key_exists ( mixed $key , array $array ) : bool

Ví dụ:

array_key_exists

Kết quả:

array_key_exists

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *